MENU

Ágúst

• July 6, 2017 • Read: 551 • 每日必看

Ágúst - Ólafur Arnalds

开头一段钢琴,引人深思,舒缓的节奏透露出一丝诡异的气氛,有点像寂静岭的promise,接下来的提琴插入曲中,淡淡的悲伤,慢慢的,音乐声递增,带动了感情的增加,再回到轻声中,直到曲终,人散。。。。。。


Ágúst - Ólafur Arnalds,版权归网易云音乐所有,不死鸟仅作索引。
Tags: 音乐
最后编辑于: July 6, 2017 18:51
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
0:00