MENU

零下38℃,尿尿会冻上吗?

• March 2, 2017 • Read: 591 • 每日必看

为了解开困扰南方朋友的未解之谜,我们到北极村撒了一泡尿。诚心问一句,用带棍儿吗?

最后编辑于: March 2, 2017 15:52
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
0:00