MENU

全屏下480p、720p、1080p区别

请输入图片描述

图片较大,文章中对比不是太明显,请下载图片到电脑中观看。或在新窗口打开,在新窗口中放大观看对比图

对比图为1920×1080的全高清无压缩图片。


对比图:https://tva3.sinaimg.com/large/6f8a2832gw1f7octboa2xj21hc4dhqv6.jpg

4K原图:https://tva3.sinaimg.com/large/6f8a2832gw1f7ocytouamj22yo1o0e81.jpg

Last Modified: September 11, 2016
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment